Eötvös Loránd (1848-1919)

Pázmány Péter (1570-1637)

Az Alapítvány története

Alapítványunkat Vékás Lajos, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora és Klinghammer István, a Természettudományi Kar akkori dékánja hozta létre 1990 szeptember 24-én. Az alapító okirat meghatározta az Alapítvány célkitűzéseit, melyeket az alapítók egy magyar és angol nyelvű szándéknyilatkozatban is rögzítettek. Kiemelten fontosnak tartották a Kar hallgatói, oktatói és általában a szakemberek számára a természet-tudományok legújabb eredményeinek megismerését szolgáló tudományos-információs háttér fenntartását és fejlesztését.

Az Alapítvány szervezetét, működési rendjét és gazdálkodását a mindenkori állami rendelkezések határozzák meg, melyek nyomán az évek során az alapító oklevél tartalma több ízben is jelentősen módosult, Így például 2000-től az Alapítvány közhasznú jelleggel működik, melyet egy módosított alapító okirat ismertet. Legutóbb pedig 2019-ben a PTK rendelkezésének megfelelően több tartalmi és formai átalakítás után készült el a máig is érvényes, feltehetően végleges alapító okirat.

2003 szeptember 1-én a Természettudományi Kar Informatikai Tanszékcsoportja, illetve a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék személyes állományából és infrastruktúrájából megalakult az ELTE Informatikai Kara. Ettől az időponttól Alapítványunk a két Kar közös alapítványaként működik.

Működése során az Alapítvány három kisebb alapítványt hozott létre. Ezek: ELTE Természettudományi Kar Oktatási Műszeralapítvány (1996 május), a Vegyész Oktatásért Alapítvány (1996 június) és a Bolyai Kollégiumért Alapítvány (1996 május).

Az Alapítvány célja

Alapítványunk célkitűzései az alapítás óta eltelt negyedszázad tapasztalatai alapján lényegesen módosultak és a teljesség igénye nélkül az alábbiakban jelölhetők meg:

  • Kutatási ösztöndíjak adományozása, elsősorban doktori iskolás hallgatók befejező tanulmányai idejére, korlátozott időtartamra.

  • Tudományos Diákkörök támogatása, elsősorban az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon való részvétel megkönnyítésére.

  • Hallgatók tudományos rendezvényeinek támogatása (pl. nyári iskolák rendezése, konferenciák, csoportos külföldi tanulmányutak szervezése).

  • Részvétel nemzetközi tanulmányi versenyeken.

  • Külföldi és belföldi tudományos konferencián való aktív részvétel (útiköltség, részvételi díj, szállásköltség).

  • Külföldi és belföldi tanulmányutak költségeinek megtérítése.

  • A két Kar vagy ezek Tanszékei által kiírt ösztöndíjas pályázatok költségeinek fedezése.

Anyagi erőforrások

Az Alapítvány anyagi erőforrásait az alapítók által biztosított tőke, az Alapítvány javára a személyi jövedelemadókból befizetett 1%-os összegek, a magánszemélyektől, vállalatoktól érkező adományok és a tartalékok banki elhelyezéséből származó kamatbevételek biztosítják. Számlavezető bankunk mindvégig a Hanwha Bank volt, melynek neve a kétszeres tulajdonosváltás után a Növekedési Hitelbankhoz (NHB) kerül. Az NHB csődeljárása miatt új számlákat nyitottunk a Budapest Banknál és az OTP-nél.

Új számlaszámunk az OTP-nél: 11711106-20003218-00000000.

Alapítványunk adószáma, melyre az 1%-os adományok is elküldhetők: 18007813-1-43.

Kuratórium

Az Alapítvány működését Kuratórium irányítja, melynek tagjai:

Elnök:
- Benczúr András prof.emeritus (informatika)

Tagok:
- Csikor Ferenc  ny. egyetemi tanár  (fizika)
- Gábris Gyula ny. egyetemi tanár (földtudományok)
- Erdei Anna prof. emeritus (biológia)
- Hunyadvári László ny. egyetemi docens (informatika)

Állandó meghívottak:
- A Természettudományi Kar dékánja
- Az Informatikai Kar dékánja
- Bodnár Józsefné ( az Alapítvány gazdasági felelőse)

Felügyelő Bizottság

 A Kuratórium munkáját Felügyelő Bizottság ellenőrzi, melynek tagjai:

Elnök:    Záray Gyula ny. egyetemi tanár

  • Bán Tamásné az ELTE volt gazdasági főigazgatóhelyettese
  • Horváth Zoltán egyetemi tanár

 

A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjai munkájukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik el. Mindkét testület tagjainak elérhetősége itt olvasható.

Az alapítványi támogatások elnyerésének rendje

A támogatások értelemszerűen két csoportba sorolhatók, ezek a pályázatok és a kérelmek.

Pályázatok

A pályázatok kiírása megjelenik az Alapítvány honlapján s a Természettudományi és az Informatikai Karok hirdetőtábláin. Mivel a honlap frissítése időigényes, célszerű a hirdetőtáblákat figyelemmel kísérni. A további tennivalókat a pályázati kiírás tartalmazza.

Kérelmek

Kérelmet a két kar hallgatói, oktatói, kutatói és szervezeti egységei nyújthatnak be, az Alapítvány kuratóriumi elnökéhez címezve. A kérelem tartalma, indoklása és a mellékletei erősen témafüggők, célszerű ezért a benyújtás előtt az Alapítvány kapcsolattartásért felelős munkatársát (Dr. Bodnár Józsefné), vagy a kuratórium elnökét (e-mail: abenczur@inf.elte.hu) felkeresni. Az elektronikusan elküldött jelentkezés nem pótolja az írásban beadandó részletes kérelmet.